R&R Asset Management

R&R Asset Management

Ontstaan uit de vraag van relaties aan ons. Niet andersom.

Risico en rendement
Aan het investeren in en het beheren van assets (beleggingscategorieën) zijn risico’s en rendementen verbonden. Wij managen risico en rendement zodanig dat hiermee uw breed geformuleerde doelen en belangen worden bereikt en gewaarborgd. R&R staat zo dus eigenlijk niet alleen voor Ritzer en Rouw maar even goed voor risico en rendement.

Doel
Instandhouding van het vermogens is onder onze relaties vaak een dominante doelstelling. Dat lijkt eenvoudig. Maar voor iedereen is dat verschillend. Instandhouding na belasting? Na inflatie? Nadat u in uw levensbehoeften heeft voorzien? Instandhouding voor uzelf of ook voor de volgende generatie? Instandhouding van de waarde van uw beleggingsportefeuille of van uw totale vermogen. En welke rol speelt hierin bijvoorbeeld de waarde van uw onderneming?

Portefeuille-invulling
In onze beleggingsbeslissingen relateren we de rendementskansen altijd aan het risico. Hiervoor maken wij gebruik van professionele internationale databases en van eigen analysemodellen. Portefeuilles worden modulair samengesteld door een diepgaande analyse en selectie van best-in-class managers in de verschillende beleggingscategorieën, regio's en beleggingsthema's. De wereld is hierin ons speelveld. Onafhankelijkheid maakt dat wij op geen enkele wijze zijn beperkt in keuzes.

Op portefeuilleniveau meten wij de risico-rendementsverhouding en zoeken we hierin naar optimalisatie. Het resultaat is wat ons wordt gevraagd: een rendement zonder grote verrassingen.

Toezicht en vergunningen
Het spreekt voor zich dat Ritzer en Rouw beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ritzer & Rouw staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en heeft zich verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFiD).

Beheerst beloningsbeleid
Ritzer & Rouw heeft een beheerst beloningsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

· excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten; en

· cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels.

De bij de onderneming werkzame personen hebben een maandelijkse vaste beloning, eventueel aangevuld met een periodieke variabele beloning die afhankelijk is van financiële en niet-financiële criteria. Ritzer & Rouw voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.

Kapitaaltoereikendheid
Ritzer & Rouw publiceert jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening. Het eigen vermogen is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit te waarborgen. Hierbij zijn marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitsrisico’s in ogenschouw genomen. De aandeelhoudersstructuur van Ritzer & Rouw is overzichtelijk en daarmee niet complex.

Een persoonlijk gesprek?
Dit onderwerp vraagt om een uitgebreide toelichting. De actualiteit is hierop van invloed. We zijn graag bereid hierover persoonlijk van gedachten te wisselen.